Ingeniør og Arkitektfirma

Til andre ledd bokstav a (overordnet ansvar for prosjektering) 

Godkjenningsområdet  overordnet  ansvar  for  prosjektering  omfatter  komplett  prosjektering  av  alle  relevante  fagområder.

For  de  oppgaver  som  utføres  av  andre,  har  foretaket  ansvar  for  prosjekteringsledelse  med  koordinering,  og  ansvar  for  grensesnittene.  Oppgaven  omfatter  ansvar  for  koordinering  av  de  forskjellige  prosjekteringsoppgavene,  uavhengig  av  om  det  utføres  med  egne  ansatte  eller  med  andre  innleide  foretak.  Det  hører  med  til  overordnet  prosjekterendes  rolle  å  påse  at  de  prosjekterende  fagområder  oppfyller  byggteknisk  forskrift  og  at  grensesnittene  mellom  fagområdene  blir  ivaretatt.  Der  det  benyttes  underkonsulenter  skal  disse  oppfylle  både  kvalifikasjons-  og  systemkrav  som  følger  av  byggesaksforskriften.

Overordnet  ansvar  for  prosjektering  av  bygning,  anlegg  eller  konstruksjon,  omfatter  også  utomhusarbeider  og  plassering  av  tiltakt,  samt  ansvar  for  prosjektering  av  tilhørende  tekniske  installasjoner.

Plassering  i  tiltaksklasse  vil  avhenge  av  antall  fagområder  som  skal  prosjekteres  og  det  koordineringsbehovet  disse  utløser,  samt  antall grensesnitt.  Tiltaksklasse  for  de  enkelte  fagområder  behøver  ikke  være  avgjørende.

a.1 – Overordnet ansvar for prosjektering, tiltaksklasse 1 

Oppgaven  omfatter  ansvar  for  komplett  prosjektering  av  tiltak  med  liten  vanskelighetsgrad,  få  prosjekterende  fagområder,  som  ligger  i  tiltaksklasse  1  og  2  og  hvor  grensesnitt  mellom  fagområder  er  oversiktlig.

Eksempler  på  bygninger  hvor  prosjekteringen  kan  ligge  i  tiltaksklasse  1  kan  være

  • eneboliger,  tomannsboliger,  rekke-  og  kjedehus,
  • små  barnehager  og  arbeidsbygg  inntil  2  etasjer  t.o.m.  500  m2  BRA,
  • publikumsbygg  og  arbeidsbygg  inntil  2  etasjer  t.o.m.  500  m2  BRA,
  • landsbruksbygninger,  og  enkle  lagerbygg  t.o.m.  2000  m2  BRA
  • utskifting  eller  ombygging  av  eksisterende  tekniske  installasjoner  hvor  prosjekteringen  av  nye  installasjoner  normalt  ligger     i  tiltaksklasse  2.

a.2 – Overordnet ansvar for prosjektering, tiltaksklasse 2 

Oppgaven  omfatter  ansvar  for  komplett  prosjektering  av  tiltak  med  middels  vanskelighetsgrad,  hvor  alle  vesentlige  prosjekteringsoppgaver  ligger  i  tiltaksklasse  2.  Overordnet  ansvar  i  tiltaksklasse  2  kan  omfatte  flere  grensesnitt  mellom  fagområder.

Oppgaven  omfatter  prosjektering  av  sikringstiltak  for  utførelse.

Eksempler  på  bygninger  der  prosjekteringen  kan  ligge  i  tiltaksklasse  2  kan  være:

  • bygninger  med  boenhet  med  3-5  etasjer,
  • middels  store  industribygg  og  lagerbygg  (t.o.m.  5  000  m2)  med  enkel  planløsning  ,
  • overnattingsbygg  t.o.m.  2  000  m2  BRA,
  • infrastruktur  som  veier,  vann-,  avløps-  og  overvannsledninger  for  større  bolig  felt  og/eller  kommunal  infrastruktur  t.o.m.     200  personekvivalenter  (pe),
  • utskifting  eller  ombygging  av  eksisterende  tekniske  installasjoner  hvor  prosjekteringen  av  nye  installasjoner  normalt  ligger     i  tiltaksklasse  3.