Ingeniør og Arkitektfirma

SAK10 § 13-5

a.2 – Overordnet ansvar for utførelse, tiltaksklasse 2 

 

Godkjenningsområdet  omfatter  middels  store  eller  kompliserte  tiltak  inkludert  tilhørende  utomhusarbeider  og  planlegging  av  sikringstiltak,  hvor  utførelsen  normalt  ligger  i  tiltaksklasse  2.  Godkjenningsområdet  omfatter  tekniske  installasjoner.

Eksempler  på  overordnet  ansvar  for  utførelse  av  bygninger  i  tiltaksklasse  2  kan  være  oppføring  eller  vesentlig  endring  av:

 • boligblokker  med  middels  kompleksitet  (inntil  5 etg),

parkeringshus  med  middels  kompleksitet  (inntil  5  etg),

 • bygning  for  publikum  og  arbeidsbygning  med  middels  kompleksitet  (inntil  5  etg).

Eksempler  på  overordnet  ansvar  for  utførelse  av  konstruksjon  eller  anlegg  i  tiltaksklasse  2  kan  være  utbygging  eller  vesentlige  endringer  av:

 • ledninger;  vannledning  inntil  200  mm,  avløpsledninger  inntil  400  mm  og  overvannsledninger  inntil  400  mm,
 • veier  og  parkeringsplasser  for  større  boligfelt  eller  arbeidsbygg,
 • rense-  eller  vannforsyningsanlegg  (inntil  200  pe),
 • forstøtningsmur  over  2  m  høydeforskjell  (uten  trafikkbelastning),
 • fjellhall  som  lagringsplass,  middels  store  kulverter  eller  tunneler  for  tofeltsveier  inntil  7  m  kjørebredde,  brukonstruksjoner     (10  –  30  m  spennvidde),
 • havn,  kai,  molo,  mindre  dammer,
 • middels  høye  tårn  (inntil  40  m)  eller  master  (inntil  50  m).

Eksempler  på  overordnet  ansvar  for  utførelse  av  teknisk  installasjon  i  tiltaksklasse  2  kan  være  utbygging  eller  vesentlige  endringer  av:

sanitærinstallasjon  med  tilhørende  rørsystem  og  stikkledning,  samt  alle  typer  slukkeanlegg  i  tiltaksklasse  2,

 • installasjon  av  varmeanlegg  inntil  100  kW  innfyrt  effekt  (oppgaven  omfatter  installasjon  av  varmepumpe  eller  fyringsenhet     med  tilhørende  rørsystem  og  plassering  av  brenseltank),
 • løfteinnretning  som  heis  inntil  8  etg,  og  lang  rulletrapp  og  rulletrapp/rullebånd  med  mellomstøtte,
 • brannalarmanlegg  og  ledesystem  i  byggverk  i  brannklasse  2  og  risikoklasse  2  –  4,ventilasjons-  og  klimainstallasjon  i  bygg  med  flere  enn  2  brannceller  uten  sentralstyring.