Rådgivende ingeniør

Veg-og grunnarbeider Tiltaksklasse 2

Grunnarbeider i områder med vanskelige grunnforhold som omfatter

-sprenging inntil 8 m skjæringshøyde fra opprinnelig nivå,

– oppfylling av løsmasser inntil 5 m avvik fra opprinnelig nivå,

utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000.

LAndskapsutforming Tiltaksklasse 2

Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av større grøntanlegg og idrettsanlegg, som for eksempel parker, gravlunder, fotballbaner og løpebaner, i områder hvor håndtering av overvann er ansett å være av middels til stor betydning for konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Støttemurer av for eksempel naturstein og betongstein med høyde over 2 meter.

Legging av dekker med belegningsstein på veger og plasser beregnet for tung trafikk som for eksempel hovedferdselsårer i byer og områder for varelevering.

Planering, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal N200.