Rådgivende ingeniør

 

 

 

Saksgang

Nannestad kommune har siden 1967 arbeidet med å få til 2 hyttefelt ved Bjertnessjøvegen. Arbeidet endte i en  disposisjonsplan

som ble godkjent av miljøverndepartementet. Siden da er Felt A 5 av 11 tomter bebygd, Felt B 4 av 6 tomter bebygd.Til disposisjonsplanen ble det laget reuleringsbestemmelser.

Jeg kjøpte hyttetomten av en advokat

1997 -Adv.Reidun Bjelke

Ettersom kommuneplanarbeidet skal ha startet i 2008. Og Nannestad kommune skal ha villet fortsatt ha et hytteområde der. Det er naturlig siden de tidligere har fått godkjent en disposisjonsplan(1985). Politikerne skal ha stemt ned at det fortsatt skal være et hytteområde der.  Hyttefeltene eksisterer i dag som felt A og B og flertallet av tomtene er bebygd. Det vil være en fordel for det eksisterende hyttefeltet at de fortsatt kan være et hytteområde. Hensynssonene bør kartlegges av hensyn til miljø.

Det gjelder å få det inn i kommuneplanen igjen at det er et hytteområde her og som skal betraktes som det det er.

 

Presedensvirkning kan i dette tilfelle unngåes dersom saken behandles på en ordentlig måte. Eks. er beskrivelse i kommuneplan. f.eks. slik; Det er ikke tillatt å bebygge innenfor 100 m beltet for vassdrag/bekk. Unntak tiltak som fra før er godkjente hyttetomter.Her kan det søkes. Vilkår er dokumetasjon mtp miljø.Uavhengig redgjørelser mtp risikoanalyse og sårbarhetsanalyser og vurderinger som kartlegging av hensynssoner.

Vedr. reguleringsplanarbeid:

Det skal varsles til berørte parter når slikt arbeid starter

Høringer skal gjennomføres på en foreskrevet måte og den skal dokumenteres.

 

Forslag til løsning

Alt1: Få anerkjent området som det det er , et hyttefelt der kommunen har drevet kartforretning for 11  tomter.

Alt2; Sende søknad – Alt.2 – bebygge kun tomt 9-16 uten vegforbindelse. (Ved avslag gå til erstatningssøksmål)

0238 – Gbn.9.16-Arealplan 1 tomt

 

Tidligere søknad

A1 – 5174 – Søknad om tiltak

B1 – Følgebrev

B1-Følgebrev2

C1 – 5156 – Gb.nr.9-21-15-8

C2 – Rek. 9.12-19

D1 – Forslag til arealplan

E – Plan-Snitt-Fasader

F1 – Nannestad kommune 1997

F2 – Vegklausul 2006

F3 – Nabovarsling 2006

 

Søknaden

2016.01.18 – Nannestad kommune

Ble sendt til høring og de gav svar.

2016.2.5 – Fylkesmannen

2016.2.18 – Fylkeskommunen

2016.6.7 – Møteprotokoll-politisk utvalg

Vedtaket ble behandlet i politisk utvalg og fikk 3 mot 4 stemmer.