Ingeniør og Arkitektfirma

Link til Plan og bygningsloven med forskrifter;

https://dibk.no/

P R O S J E K T –   O G   K V A L I T E T S T Y R I N G

Byggesak

SØK: Ansvarlig søker for mindre og mellomstore prosjekter.

Plan og bygningsloven m. veiledninger og forskrifter

Direktoratet for byggkvalitet Dibk :

Koordinerende leder i byggesaker.

Prosjekterende

PRO: Ansvarlig prosjekterende og prosjekterende.

– Prosjekteringsforutsetninger

– Standarder og normer

– Lover og forskrifter

– Beregninger , tegninger og programmer

– Rapporter

Prosjektleder

PRO: Overordnet ansvar for prosjektering

– Prosjekteringsforutsetninger

– Kontrollplan

– Ansvar og ressurser

– Prosjektstyring

– Kvalitetsikring

UTF: Overordnet ansvar for utførelse

– SHA-planer

– HMS planer

– Byggeledelse

– Materielle ressurser

– Ressurser fra maskiner og utstyr

– Ressurser fra mannskap

Utførelse

UTF: Har ansvarsrett som ansvarlig utførende.

– Delta på byggeoppdrag innenfor kvalifiserte fagområder

Kontroll

KONT: Kontroll – Uavhengig kontroll og kontroll av overordnet ansvar

Kontrollplaner

Utføre kontroll

Rapportere kontrollen

Styringssystem

 1. NS –E N ISO – 9000 – Grunntrekk og terminologi.
 2. NS –E N ISO – 9001 – Krav.
 3. NS –E N ISO – 9004 – Styring for vedvarende fremgang i enorganisasjon.
 4. NS ISO – 10005 – Retningslinjer for kvalitetsplaner.
 5. NS ISO – 10006 – Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter.
 6. SN-ISO/TR 10013 – Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring.
 7. NS – EN ISO 19011 – Retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

Bockelie-Bygg AS forsøker å skille mellom eksterne og interne dokumenter.

Prosjektstyringsystemets normer krav er for en stor del hentet fra;

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/byggesak/kap-13/6/ -Veil SAK10

Holte AS sitt Styringsprogram benyttes for en mer effektiv styring av dokumentene og for aktiv rådgivning i forbindelse med prosjektstyringssystemet.

Holte as er anerkjent bl.a for prosjektstyring og kvalitetstyring
Motto; fornøyde parter.
E-post;
post@bockeliebygg.no

Prosjektledelse – Prosjekt og kvalitetstyring – Ansvarlig søker

Tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet. Det kan være dispensasjoner, at det er flere foretak, mange fagområder,

Der koordineringsoppgaven er krevende for prosjektering , utførelse og kontroll.

Prosjekteringsledelse – Overordnet ansvar for prosjektering

Planlegge prosjekteringen slik at den blir gjennomført og dokumentert i henhold til kravene.

Byggeledelse – Overordnet ansvar for utførelse

Tilrettelegging , drift og avvikling av byggeplass

Kontroll

I dag menes her uavhengig kontroll. Et selskap er godt nok til uavhengig kontroll dersom de vet at prosjektene blir gjennomført og dokumentert

Prosjekteringsfag

Arkitektprosjektering Tiltaksklasse 1 – Ved tiltaksklasse 2 kvalitetsikres arbeidene av arkitekt med godkjennelse for tiltaksklasse 2

Arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Gjelder bygninger inntil 500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi.
Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift:
 • arkitektonisk utforming,
 • konstruksjonssikkerhet,
 • sikkerhet ved brann,
 • planløsning,
 • miljø og helse,
 • bygningsfysikk, energi og lydforhold.

Konstruksjonssikkerhet

Fagområdet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster.
Godkjenningsområdet omfatter også utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og ved bruk av tiltaket.
Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av riving.

f.1 – Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 1

Prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 iht. byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer ved bruk av enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og standardlaster.
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være:
 • fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet,
 • tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager,
 • alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg,
 • mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m spennvidde) og tårn inntil 10 m.

f.2 – Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet av nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon i pålitelighetsklasse 2 iht. NS-EN 1990 +NA og brannklasse 2 og 3 iht. byggteknisk forskrift, hvor dimensjonering skjer etter lineære beregningsmodeller.
Dimensjoneringen skjer etter anerkjente beregningsmetoder ved sikre data for grunnforhold og produkter, og baseres på standardlaster og naturpåkjenninger.
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være:
 • boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (t.o.m. 5 etg.),
 • middels store endringer av eksisterende byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 som medfører endringer av konstruksjon,
 • middels store utendørstribuner, bruer (inntil 50 m spennvidde) og høye tårn (over 40 m høyde).

Bygningsfysikk

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt.

g.1 – Prosjektering av bygningsfysikk, tiltaksklasse 1

Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av eksisterende byggverk for publikum og arbeidsbygning inntil 2 etasjer, samt bygning med boenheter og høyst to boenheter over hverandre.
Prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden.
Eksempler på tiltak i denne klassen:
 • fritids- og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus,
 • mindre arbeids- og publikumsbygg.

g.2 – Prosjektering av bygningsfysikk, tiltaksklasse 2

Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av eksisterende bygninger med 5 etasjer. Prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden eller energirammemetoden.
Eksempler på tiltak i denne klassen:
 • boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg,
 • barnehager, skoler, helseinstitusjoner, arbeids- eller overnattingsbygg,
 • middels store salgs- og forsamlingslokaler,
 • middels store flerfunksjonelle bygg.

Veg-Utearealer og landskapsutforming

Prosjektering av veg

Prosjektering av veg omfatter utforming og dimensjonering av veg samt håndtering av overvann, herunder avrenning av veg til grøfter, sluk og lignende. Veg i denne sammenheng omfatter også parkeringsplasser, gang og sykkelvei, busslommer osv. Plassering av tiltaket på situasjonsplan med koordinatfesting og høydeangivelse, inngår i oppgaven. Så langt det er aktuellt skal veg utformes og dimensjoneres etter vegvesenets normal N100 og N200.
Fagområdet omfatter ikke lukket overvannshåndtering eller dimensjonering av føringsveier for overvann. Dette omfattes av godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg.
Fagområdet omfatter heller ikke geoteknisk prosjektering og konstruksjonssikkerhet, samt prosjektering av sikringstiltak under arbeid og i ferdig stand. I områder hvor grunnforhold ikke er kjent m.v. må en geoteknisk vurdering ligge til grunn for dimensjonering av veg.

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming skal ta hensyn til egnethet og funksjon, slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytre miljø, herunder overvann.
Prosjektering av overvann i denne sammenheng omfatter å lede vann fra overflater ned til grøfter, vassdrag, eventuelt sluk o.l eller til lokal infiltrasjon i vegetasjonsdekket og i grunnen. Fagområdet innebærer ikke dimensjonering av føringsveier for overvann, dette omfattes av godkjeningsområdet prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg.
Fagområdet omfatter heller ikke geoteknisk prosjektering og konstruksjonssikkerhet, samt prosjektering av sikringstiltak under arbeid og i ferdig stand.

b.1 – Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 1

Veg

Prosjekteringen av veg som krever mindre inngrep ved uproblematiske grunn- og forurensningsforhold og der innvirkning på ytre miljø er små, samt utforming og dimensjonering av veger som i vegvesenets normal N100 er definert som gang og sykkelveg, adkomstveger og samleveger med ÅDT høyst 1500.

Utearealer og landskapsutforming

Prosjekteringen av utearealer og landskapsutforming omfatter mindre inngrep ved uproblematiske grunn- og forurensningsforhold og der innvirkning på ytre miljø er små.
Eksempler på tiltak i dette godkjenningsområdet kan være
 • prosjektering av utearealer, herunder veg og parkeringsplasser for en gruppe av småhus eller hytter,
 • prosjektering av utearealer for mindre lekeplasser,
 • deponier, masseuttak og oppfylling inntil 3 m høyde fra opprinnelig nivå.

b.2 – Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 2

Veg

Prosjektering av veg som krever middels store eller krevende terrengtilpasninger og inngrep ved kjente grunn- og forurensningsforhold der innvirkning på ytre miljø anses å være av middels betydning, samt utforming og dimensjonering av veg med ÅDT høyst 5000.

              Utearealer og landskapsutforming

Prosjektering av uteareal som krever middels store eller krevende terrengtilpasninger og inngrep ved kjente grunn- og forurensningsforhold. der innvirkning på ytre miljø anses å være av middels betydning.
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være
 • prosjektering av utearealer for store aktivitetsparker og lekeplasser,
 • prosjektering av utearealer herunder veg og parkeringsplasser for store bolig- og feltutbygginger samt håndtering av overvann,
 • store grøfter, avfallsdeponier, masseuttak og oppfylling inntil 5 m høyde fra opprinnelig nivå.
   
  Oppmålingsteknisk prosjektering
Fagområdet omfatter vurdering av om det foreligger oppdatert offentlig kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet, og om tiltakets foreslåtte plassering er kritisk i forhold til eiendomsgrenser, byggegrenser og byggelinjer, mv. Videre omfatter fagområdet valg av kartgrunnlag for utarbeidelse av situasjonsplan og stikningsplan med oppmålingstekniske beregninger, fastsetting av toleransekrav, metode- og utstyrsvalg tilpasset formålet og oppgaven (utstikkingsdata i plan og høyder) med utstikking av punkter i terrenget.
Fagområdet omfatter vurdering av offentlig kartgrunnlag, forslag til plassering, valg av kartgrunnlag for situasjonsplan, utarbeidelse av stikningsplan og koordinatlister, dokumentasjon av toleransekrav og angivelse av metode og utstyrsvalg.

c.1 – Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1

Godkjenningsområdet omfatter arbeid der plangrunnlag og offentlig kartgrunnlag (situasjonskartet) har samme koordinatsystem og kartprojeksjon og krav til toleranse for punkter som skal stikkes ut tilsvarer toleransekrav satt til situasjonsplanen.
Oppmålingstekniske beregninger i områder regulert til spredt bebyggelse, hvor krav til høyder og minsteavstander ikke er kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser. Godkjenningsområdet gjelder tiltak inntil 10 stikningspunkter i flatt terreng.

c.2 – Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2

Godkjenningsområdet omfatter prosjektering der plangrunnlaget og offentlig kartgrunnlag (situasjonskartet) har samme koordinatsystem og kartprojeksjon og utstikking av punkter krever verifisering av eiendomsgrenser for å oppfylle krav til minsteavstander.
Oppmålingstekniske beregninger i områder regulert til åpen og tett bebyggelse hvor krav til høyder og minste avstander ikke er kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser. Godkjenningsområdet gjelder tiltak med inntil 30 stikningspunkter, og med ulike kotehøyder.

Brannkonsept Utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning.

Godkjenningsområdet omfatter:
 • tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap,
 • tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning,
 • tiltak for å sikre materielle verdier.
For eksempler på tiltak som omfattes av godkjenningsområdet i de ulike tiltaksklasser se tabell for brannklasse og risikoklasse i veiledning til byggteknisk forskrift.

d.1 – Brannkonsept i tiltaksklasse 1

Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for nytt eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 1, 2 og 4.
Tiltaket må prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav a.

d.2 – Brannkonsept i tiltaksklasse 2

Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for nytt eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 3, 5 og 6, og for byggverk i brannklasse 2 som er i risikoklasse 1, 2 og 4.
Tiltaket må prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav a.

Innmåling og utstikking av tiltak